Přihlášení

Všeobecné obchodní podmínky společnosti ADC Blackfire Entertainment s.r.o.

 1. Úvodní ustanovení
 1. Definice
 • „Blackfire“ znamená společnost ADC Blackfire Entertainment s.r.o., se sídlem Novozámecká 4/495, 198 00 Praha 9, IČO 25788418, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 89674.
 • „Ceník“ znamená ceník zboží inzerovaného v E-shopu, který je aktuální k okamžiku odeslání Objednávky.
 • „E‑shop“ znamená internetový obchod Blackfire provozovaný na webových stránkách http://eshop.blackfire.cz.
 • „Kupní smlouva“ znamená smlouvu (či smlouvy) o koupi zboží uzavřenou (uzavřené) prostřednictvím E‑Shopu mezi Blackfire v postavení prodávajícího a Zákazníkem v postavení kupujícího.
 • „Objednávka“ znamená odeslání závazné objednávky zboží Zákazníkem prostřednictvím webového rozhraní E‑shopu.
 • „OZ“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 • „Reklamační řád“ znamená dokument, dostupný na webových stránkách, který je nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek.
 • „Smluvní strany“ znamenají dohromady Blackfire a Zákazníka.
 • „VOP“ znamená tyto všeobecné obchodní podmínky, které jsou vydávané v souladu s § 1751 OZ. VOP upřesňují a doplňují práva a povinnosti Blackfire a Zákazníka vyplývající z Kupní smlouvy.
 • „Zákazník“ znamená osobu, která prostřednictvím E-shopu provádí Objednávku a uzavírá Kupní smlouvu. Zákazník nemůže být zároveň Spotřebitelem; E‑shop je určen pouze pro podnikatele, jednající v rámci své podnikatelské činnosti, což je podmínkou platnosti Kupní smlouvy.

 

 1. Kupní smlouva
 • Předmětem Kupní smlouvy je závazek Blackfire dodat Zákazníkovi zboží dle Objednávky a závazek Zákazníka uhradit za to Blackfire kupní cenu.
 • Blackfire i Zákazník při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jednají vždy v rámci své podnikatelské činnosti, což je podmínkou uzavření Kupní smlouvy, bez které by Blackfire Kupní smlouvu neuzavřela.
 • Objednávku lze vytvořit v E‑shopu po vytvoření uživatelského účtu Zákazníka, či event. i bez vytvoření tohoto účtu (pro jednorázovou Objednávku), pokud to E-shop umožňuje. Po obdržení Objednávky zašle Blackfire Zákazníkovi potvrzení o přijetí Objednávky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem. Kupní smlouva vzniká okamžikem zaslání potvrzení o přijetí Objednávky na emailovou adresu uvedenou Zákazníkem.
 • Kupní cena vychází z Ceníku aktuálního v den vyhotovení Objednávky – v rámci objednávkového formuláře na E‑shopu jsou vždy uvedeny kupní ceny za vybrané zboží a Zákazník odesláním Objednávky potvrzuje, že s kupními cenami za zboží souhlasí. V případě cen uvedených bez DPH bude ke kupním cenám vždy připočtena DPH ve výši dle aktuálních právních předpisů.
 • Vlastnické právo ke zboží nabývá Zákazník až úplným zaplacením kupní ceny.

 

 1. Dodání zboží
 • Blackfire dodá zboží na místo určené Zákazníkem v Objednávce nejpozději do třiceti (30) dnů, pokud se výslovně nezavázala k dřívějšímu dodání zboží. Je-li součástí Objednávky zboží, které Blackfire nemá podle informací zobrazených v E‑shopu v okamžik odeslání Objednávky skladem, prodlužuje se lhůta pro dodání zboží na devadesát (90) dnů a Blackfire je oprávněna ve stejné lhůtě od Kupní smlouvy odstoupit.
 • Zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k tomu, aby Blackfire mohla dodat zboží ve sjednaném místě dodání, a je povinen dodané zboží převzít a převzetí zboží písemně potvrdit na dodacím listu (či event. jiném dokladu).
 • Náklady na dopravu zboží nejsou součástí kupní ceny a tyto hradí Zákazník, ledaže z Ceníku vyplývá, že doprava zboží je v ceně zboží zahrnuta (v tom případě nese náklady na dopravu zboží Blackfire). V případě, že je z důvodů na straně Zákazníka nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Nebezpečí škody na zboží přechází na Zákazníka jeho předáním prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení (§ 2091 OZ).

 

 1. Ochrana osobních údajů
 • Informační povinnost Blackfire vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností plní Blackfire prostřednictvím dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, dostupného na webových stránkách.

 

 1. Platební podmínky
 • Blackfire je povinna vystavit Zákazníkovi příslušný daňový doklad (fakturu) a tuto Zákazníkovi zaslat zpravidla současně s dodávaným zbožím, případně emailem anebo jiným dohodnutým způsobem.
 • Zákazník je povinen uhradit cenu zboží způsobem jím zvoleným v rámci objednávkového formuláře E‑shopu (tj. prostřednictvím převodem na účet či v hotovosti na dobírku v místě určeném Zákazníkem v objednávce), případně na základě faktury vystavené Blackfire se splatností nejméně sedm (7) dnů. Úhradou kupní ceny se rozumí den připsání příslušné částky na účet uvedený na faktuře anebo v pokynech k úhradě (v rámci platební brány E‑shopu, emailu apod.).
 • V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny za zboží je Zákazník povinen uhradit Blackfire smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 1. Odpovědnost za vady
 • Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ).
 • Blackfire je povinna dodat Zákazníkovi zboží bez vad. Zboží bez vad znamená zejména následující:
 1. zboží má vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které Blackfire nebo výrobce popsal, nebo které jsou obvyklé s ohledem na účel použití;
 2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 3. zboží je v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti;
 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Ustanovení uvedená v čl. 2 VOP se nepoužijí u vad zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a u zboží opotřebeného jeho obvyklým užíváním, které se prodává za nižší cenu jako použité, nebo vyplývá-li to z jiné zvláštní povahy zboží.
 • Zákazník je povinen prohlédnout dodané zboží s odbornou péčí v okamžiku jeho převzetí. Vady zboží, které lze zjistit při jeho prohlídce, je Zákazník povinen uvést na dodacím listu (či event. jiném dokladu potvrzujícím převzetí zboží). V případě dodání jiného, než objednaného zboží je Zákazník povinen o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat Blackfire.
 • Zákazník je povinen oznámit případnou vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, jinak ztrácí ve smyslu § 2103 OZ práva z odpovědnosti za vady.
 • Práva z vadného plnění (včetně záruky) lze uplatnit na adrese ADC Blackfire Entertainment s.r.o. Novozámecká 4/495, 198 00 Praha 9 – Hostavice, nebo na e-mailové adrese: obchod@blackfire.cz. Oznámení o závadách musí obsahovat jméno Zákazníka, adresu, telefon, e‑mail (je-li k dispozici), číslo objednávky, podrobný popis závady a popis toho, jak závada vznikla. Fyzicky je poškozené zboží odesíláno na adresu skladu: NEPOINT, Okružní 781, 250 81, Nehvizdy.
 • Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností za vady může upravit Reklamační řád.

 

 1. Odstoupení od Kupní smlouvy
 • Blackfire je oprávněna odstoupit od smlouvy, jestliže jí Zákazník neposkytne součinnost nezbytnou pro řádné dodání zboží nebo pokud je v prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží po dobu delší než sedm (7) dnů. Blackfire je dále oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě zahájení insolvenčního řízení proti Zákazníkovi anebo při podání návrhu na likvidaci Zákazníka.
 • Zákazník je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Blackfire s dodáním zboží překračujícím třicet (30) dnů. To neplatí, došlo-li k prodlení v důsledku události vyšší moci, pokud Blackfire informovala Zákazníka o této události bez zbytečného odkladu poté, co se o ní dověděla.
 • V případě odstoupení od Kupní smlouvy kteroukoliv ze Smluvních stran z kteréhokoliv z důvodů je Zákazník povinen vrátit Blackfire nepoškozené a řádně zabalené zboží, dodané na základě Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od okamžiku, kdy se o odstoupení od Kupní smlouvy dozví (anebo kdy od Kupní smlouvy sám odstoupí). Blackfire je v případě odstoupení od Kupní smlouvy povinna vrátit Zákazníkovi jím případně uhrazené platby na kupní cenu za toto zboží do čtrnácti (14) dnů od data, ve kterém jí bude nepoškozené a řádně zabalené zboží vráceno zpět, a to stejným způsobem, jakým je od Zákazníka přijala, pokud nebude mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak. Náklady na vrácení zboží nese Zákazník, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Blackfire je oprávněna jednostranně započíst nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku Zákazníka na vrácení kupní ceny.

 

 1. Další ujednání
 • Zákazník má povinnost uvádět při registraci v E‑shopu a v rámci Objednávek správné a pravdivé osobní i jiné údaje, a tyto v případě změn aktualizovat alespoň bezprostředně před odesláním každé další Objednávky.
 • Zákazník má povinnost chránit řádným způsobem své přístupové údaje k uživatelskému účtu v E‑shopu a nesdělovat tyto žádné třetí osobě. Zákazník není oprávněn umožnit využívání svého uživatelského účtu v E‑shopu třetím osobám.
 • Blackfire může zrušit uživatelský účet Zákazníka v E‑shopu, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet více než šest měsíců nevyužívá nebo v případě porušení povinností Zákazníka z Kupní smlouvy (včetně porušení těchto VOP).
 • Právní vztahy související se zbožím, které je Zákazníkovi poskytováno zdarma, se řídí obecnou právní úpravou darovací smlouvy dle § 2055 a násl. OZ a nevztahují se na ně práva dle těchto VOP. Je-li takové zboží (dar) Zákazníkovi poskytováno současně s jiným zbožím dle uzavřené Kupní smlouvy, zaniká odstoupením od Kupní smlouvy i darovací smlouva a Zákazník je povinen navrátit Blackfire darované zboží ve lhůtě dle odst. 3 VOP.
 • Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolnosti ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.
 • Zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Blackfire a informací souvisejících se zbožím Blackfire na svou elektronickou adresu.
 • Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup prostřednictvím E‑shopu možné provést a závazky Blackfire z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Zákazníka, může Zákazník souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. Závěrečná ujednání
 • Tyto VOP se uplatní pouze v rozsahu, ve kterém si Smluvní strany písemně nedohodnou něco jiného.
 • Právní vztahy z Kupní smlouvy se řídí VOP ve znění účinném ke dni jejího uzavření. V rozsahu neupraveném dohodou mezi Smluvními stranami anebo těmito VOP se právní vztahy z Kupní smlouvy řídí českým právním řádem, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
 • Ve sporech z Kupní smlouvy je příslušný obecný soud dle sídla Blackfire.
 • Blackfire je oprávněna VOP, Ceník a Reklamační řád kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat.
 • Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto VOP neplatné či neúčinné, pak touto neplatností nebo neúčinností není dotčena platnost ostatních ustanovení VOP.
 • Kontaktní údaje Blackfire jsou následující:

Adresa pro doručování: ADC Blackfire Entertainment s.r.o., Novozámecká 4/495, 198 00 Praha 9 – Hostavice

Adresa elektronické pošty: eshop@blackfire.cz

Telefon: 281 930 585

 • Použití obchodních zvyklostí pro určení obsahu Kupní smlouvy ve smyslu ust. § 558 odst. 2 OZ se vylučuje.
 • Tyto VOP jsou účinné od 1. 3. 2019.